వర్ణమాలతో పెళ్లి ఆహ్వానం

Hindu Marriage @pexels.com
Reading Time: < 1 minute

వర్ణమాలతో పెళ్లి ఆహ్వానం

అ – అరుదైన అమ్మాయి
ఆ – ఆకతాయి అబ్బాయి
ఇ – ఇద్దరికి 


ఈ – ఈడు జోడి కుదిరి
ఉ – ఉంగరాలను తొడిగి
ఊ – ఊరంతా ఊరేగించారు
ఋ – ఋణాల కోసం 


ఎ – ఎ వరెవరినో అడుగుతూ ఉంటే
ఏ – ఏనుగు లాంటి కుభేరుడితో అడిగి
ఐ – ఐశ్వర్యం అనే కట్నం ఇచ్చి
ఒ – ఒకరికి ఒకరు వియ్యంకులవారు
ఓ – ఓర్పుతో ఒప్పందం చేసుకొని


ఔ – ఔదార్యాని ఇరు కుటుంబాలకు
అం – అందించాలని కోరుకుంటూ
అ : – అ : అంటూ


క – కలపతో తయారయిన పత్రికలపై కలంతో రాసిచ్చి
ఖ – ఖడ్గలతో నరికిన పందిరి ఆకులను
గ – గడప ముందుకు తీసుకొచ్చి
ఘ – ఘనమైన ఏర్పాట్లు చేయించి
చ – చాపుల (బట్టలు)నింటిని కొని
ఛ – ఛత్రం (గొడుగు) పట్టి గండదీపాని
జ – జరిపిస్తూ
ఝ – ఝాము రాత్రి దాక
ట – ట పకాయలను కాలుస్తూ
ఠ – ఠీవిగా (వైభవంగా)
డ – డ ప్పులతో
ఢ – ఢం ఢం అని శబ్దాలతో సాగుతుంది
ణ – కంక ణా లు చేతికి కట్టుకొని
త – తట్టలో తమలపాకులు పట్టుకొని
థ – థమన్(మ్యూజిక్ డైరెక్టర్) డప్పులతో
ద – దగ్గరి బంధువులను పిలిచి
ధ – ధ నవంతులను కూడా పిలిచి
న – న అనే నలుగురిని పిలిచి
ప – పది మందిని పలకరిస్తూ
ఫ – ఫంక్షన్ కి రావాలని చెప్తూ
బ – బ లగాలతో బంగార దుకాణాలకు వెళ్లి
భ – భటువులని (ఆభరణాలు) కొని
మ – మంగళ స్నానాలు చేయించి, రాజసూయ
య – యాగం లాంటి పెళ్లి కి 
ర – రా రండోయ్ వేడుక చూద్దాం అని చెప్పి
ల – లక్షణమైన 
వ – వధూవరులను మీరు
శ – శతమానం భవతి అని
ష – షరతులు లేకుండా ఆశీర్వదించడానికి
స – సప్తపది (పెళ్లి) వేడుకలో
హ – హంగు ఆర్భాటాలతో రెడీ అయిన మండపంలో
ళ – క ళ త్రం (భార్య) కాబోతున్న ఆమె ప్రక్కన వరుడు కూర్చొని
క్ష – క్షత్రియ చెంత ఉండే బ్రాహ్మణుల సాక్షిగా జరిగే ఈ పెళ్లి కి
ఱ – ఱరండి 

Leave a Reply