వర్కు ఫ్రమ్ హోమ్

Cart @pexels
Reading Time: < 1 minute

వర్కు ఫ్రమ్ హోమ్ వంకతో పల్లెటూరికి పోయి  షికారు చేస్తున్న ఒక సాఫ్ట్ వేరు ఉద్యోగికి ఒకరోజు ఉదయం రోడ్డున పోతున్న ఎడ్లబండి కనిపించింది.

అతనికి ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఏంటంటే అందులో ఆసామి నిద్రపోతున్నాడు. ఎడ్లు మాత్రం దారిలో చక్కగా నడుస్తూ ఉన్నాయి.

వెంటనే అసలు అది ఎలా సాధ్యం? అని కనుక్కుందామని ఆ ఎడ్ల ఆసామి దగ్గరకు వెళ్ళాడు. 

సాఫ్ట్ వేర్ : “అయ్యా నువ్వు బండిలో  నిద్రపోతున్నావు కదా అయినా ఎడ్లు నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఎలా?” 

ఆసామి: “వాటికీ పొలం దారి తెలుసు.”  .

సాఫ్ట్ వేర్ :”మరి అవి నడవకుండా ఆగిపోతే నీకు ఎలా తెలుస్తుంది?”

ఆసామి: “వాటికీ మెడలో కట్టిన గంటల చప్పుడు ఆగిపోతుంది కదా! ఆలా తెలుస్తుంది” 

సాఫ్ట్ వేర్ : “మరి అవి నడవకుండా అక్కడే నిలబడి తలాడిస్తూ చప్పుడు చేస్తా ఉంటేనో??!!”

ఆసామి: “అవి ఎద్దులు రాజా! సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్లు కావు, వర్కు ఫ్రమ్ హోమ్ చేయడానికి”


సాఫ్ట్ వేర్ షాక్స్! ఆసామి రాక్స్!

Leave a Reply