அழகு என்பது எது?

 உலகம் பிறந்ததிலிருந்து ஒருகணம் கூட நின்றதில்லை. அப்படி ஒரு இயக்கம்! அப்படி ஒரு சுழற்சி அப்படி ஒரு மாற்றம்! அப்படி ஒரு மாற்றம்! மாறுகின்ற உலகில் காண்பவை களும் கண்ணோட்டங்களும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் அந்தந்த காலகட்டத்தில் வாழும்போது அழகு,  அழகற்றவை எக்ஸ் வீடியோ என விமர்சிக்கிறோம். அது நியாயமாகவும் படுகிறது. உண்மையில் அழகு என்பது எது. தொடரும்

Leave a Reply