సమాధానం లేని ప్రశ్న

Question @pexels.com
Reading Time: < 1 minute

ప్రశ్న – బిఎస్‌ఎన్‌ఎల్ గురించి ఎంత మంది ఆందోళన చెందుతున్నారు?
 సమాధానం – అందరూ.
ప్రశ్న  – బిఎస్‌ఎన్‌ఎల్ సిమ్‌ను ఎంత మంది ఉపయోగిస్తున్నారు?
 సమాధానం: ???

 ప్రశ్న – ప్రభుత్వ పాఠశాల గురించి ఎంత మంది ఆందోళన చెందుతారు?
 సమాధానం – అందరూ
ప్రశ్న  – ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎంత మంది మీ పిల్లలు ఉన్నారు?
 సమాధానం: ???.


ప్రశ్న – పాలిథిన్ లేని వాతావరణాన్ని ఎంత మంది కోరుకుంటున్నారు?
 సమాధానం – అందరూ
ప్రశ్న  – పాలిథిన్ ఎవరు ఉపయోగించ కుండా ఉంటున్నారు?
 సమాధానం – ???.

 ప్రశ్న: అవినీతి రహిత భారతదేశం ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు?
 సమాధానం – అందరూ
 ప్రశ్న – ఎంత మంది తమ స్వార్థానికి లంచం ఇవ్వలేదు?
 జవాబు – ???.

ప్రశ్న  – రూపాయి తగ్గడం గురించి ఎంత మంది ఆందోళన చెందుతారు?*
 సమాధానం – అందరూ
 ప్రశ్న – ఎంత మంది దేశీయ వస్తువులను మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తారు?*
 *సమాధానం: ???*


ప్రశ్న: దిగజారుతున్న ట్రాఫిక్ పరిస్థితులపై ఎవరు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు?
 సమాధానం – అందరూ
 ప్రశ్న – 100% ట్రాఫిక్ నియమాలను ఎవరు పాటిస్తారు?
 సమాధానం: ???.

 ప్రశ్న – ఎవరు మార్పు కోరుకుంటున్నారు?
 సమాధానం – అందరూ
 ప్రశ్న – ఎంత మంది తమను తాము మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు?
 సమాధానం: ???  

సమాధానాలు అందరికీ తెలుసు!!!
కానీ ఆచరించరు!! 
అందరి కోరికా ఒక్కటే.. 

మనం మారకుండా దేశం మారిపొవాలి!!!

Leave a Reply