మంచి మాటలు

Budha
Reading Time: < 1 minute

కింద రాస్తున్న మంచి మాటలు అందరూ చదవండి.
కింద రాసిన మంచి మాటలు నాకు అనిపించి రాసినవి.మనకి తెలిసిన నాలుగు మాటలను ఇతరులకు కూడా పంచాలి.

• ముందు కష్ట పడు !! ఆ తరువాత
ఫలితాన్ని కోరుకో..
అస్సలు కష్ట పడకుండా ఫలితం కావాలంటే
ఆ ” దేవుడు ” కూడా ఒప్పుకోడు !!!

• జీవితంలో మీరు ఒకటి కోరుకుంటే
జీవితం మీకు ఇంకోటి ఇస్తుంది !!
అంత మాత్రాన మీరు బాధ పడాలిసి అవసరం లేదు ??

Budha
Budha• నీది కానీ దాని కోసం నువ్వు తపిస్తా ఉంటావు !!
నీది ఐన దానిని పక్కనే ఉన్నా పట్టించుకోవు ??

నీకు రాసి పెట్టి ఉంటే నువ్వు తపించక పోయిన
నీ దగ్గరకే వస్తుంది !!

• చెప్పడం ఒక వంతు ఐతే చెప్పిన దాన్ని
చేసి చూపించడం ఒక వంతు !!

మాట్లాడటం వచ్చు కదా అని ఎక్కడిబడితే అక్కడ మాటలు జారకూడదు ??
అందుకే నోరు అదుపు , మాట పొదుపు.

• కోపానికి ఆవేశం తప్ప ఏమీ తెలీదు !!
దీని వల్ల మనకి ఇష్టమైనవి కూడా మనకి
తెలియకుండానే దూరం అవుతాయి !!!

• ఓ మనిషి …!!!
” రోజు ” ఏమో నేను రోజూ వస్తున్నా వెళ్లిపోతున్నా ?
అని అంటుంది ,
” సమయం ” ఏమో నువ్వు బ్రతికి ఉన్నతవరకు నీతోనే
ఉంటాను అని అంటుంది !!


మరి మనిషి ఏమో రోజును, సమయాన్ని చూస్తూ
వృధా చేస్తున్నాడు.

Leave a Reply