దేవుడిని సంతోషం కావాలని కోరుకోవచ్చు కదా..??

Reading Time: < 1 minute

అబ్బాయి :: . ఈ రోడ్డు మీద బంగారం దొరికితే బాగుండును బాబాయ్

బాబాయి:: ఎవరిని కొరుకుంటున్నావురా దేవుడినా?

అబ్బాయి:: అవును బాబాయ్ , దొరికితే చాలా బాగుండు!

బాబాయి :: దొరికితే ఎం చేస్తావ్?

అబ్బాయి:: అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయ్, హాయిగ ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు.

బాబాయి:: ఎలాగు దేవుడినే కదా కొరుకునేది. అదేదొ డబ్బులే దొరకాలి అని కొరుకోవచ్చు కద..

అబ్బాయి:: అవును ..నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్, ఇప్పుడు బంగారం దొరికి దాన్ని అమ్మడం..! ఇదంత టైం వేస్ట్… నాకు డబ్బు దొరకాలి.

బాబాయి:: ఎంత?

అబ్బాయి:: ఒక 100 కొట్లు.

బాబాయి:: ఎలాగు దేవుడినే కదా కొరుకునేది..అదేదొ లక్ష కోట్లు కొరుకోవచ్చు కదా..

అబ్బాయి:: అవును లే, ..ఎలాగు దేవుడినే కదా.. సరే లక్ష కొట్లు కోరుకుంటా..

బాబాయి:: ఎం చెస్తావేంటి, లక్ష కోట్లతొ?

అబ్బాయి:: బిల్డింగులు, కార్లు కొంటాను!

బాబాయి:: పిచ్చోడ! దేవుడిని, అవే కోరుకోవచ్చు కద! సరే అవన్ని కొంటే???

అబ్బాయి:: ఇంకేముంది సంతోషం గా ఉండొచ్చు

బాబాయి:: పిచ్చివాడా, అదేదొ దేవుడిని సంతోషం కావాలని కోరుకోవచ్చు కదా..??

Leave a Reply