டையட்லோவ்‌ பாஸின்‌ மர்மம்‌

டையட்லோவ்‌ பாஸின்‌ மர்மம்‌

Reading Time: 3 minutes 1959 ஆம்‌ ஆண்டில்‌ ரஷ்யாவின்‌ யூரல்‌ மலைகளில்‌ உள்ள டையட்லோவ்‌ பாஸில்‌ இறந்து கிடந்த ஒன்பது மலையேறுபவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பது 20 ஆம்‌ நூற்றாண்டின்‌ மிகவும்‌ தீர்க்கப்படாத மர்மங்களில்‌ ஒன்றாகும்‌. 1959 ஆம்‌…